Regulamin Lendo Polska

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Platformy Lendo Polska

Drogi Użytkowniku!

Dziękujemy za zainteresowanie naszą platformą Lendo Polska, umożliwiającą porównywanie pożyczek oraz naszymi usługami pośrednictwa kredytowego. Przed skorzystaniem z naszych usług, prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszym Regulaminem świadczenia usług przez Lendo Polska (dalej „Regulamin”). Poprzez kliknięcie przycisku „Składam Wniosek” na stronie internetowej www.lendopolska.pl (dalej „Strona Internetowa”) wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu i potwierdzają zapoznanie się z jego treścią.

 1. O Lendo Polska

  Lendo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000548269, Numer Identyfikacji Podatkowej 7010473086 (dalej „Lendo Polska”) jest właścicielem oraz administratorem Strony Internetowej oraz Platformy Lendo Polska. Lendo Polska jest pośrednikiem kredytowym, wpisanym do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego, numer wpisu: RPK027498. Lendo Polska świadczy usługi, w ramach których mogą Państwo porównywać pożyczki oraz ich warunki oferowane przez banki i instytucje pożyczkowe współpracujące z Lendo Polska. Poprzez złożenie wniosku mogą Państwo uzyskać oferty od kilku banków oraz instytucji pożyczkowych, a także porównać oprocentowanie kilku podmiotów i wybrać opcję, która najbardziej odpowiada Państwa potrzebom. Zachęcamy do korzystania z naszych usług w razie zainteresowania nową pożyczką.

  Adres korespondencyjny: Lendo sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa

  Adres e-mail: info@lendopolska.pl

  Numer telefonu: 22 4444 777

 2. Postanowienia ogólne
  1. O ile inaczej nie postanowiono na piśmie, w tym w formie elektronicznej, niniejszy Regulamin wraz z Polityką Prywatności Lendo Polska, stanowi całą, wiążącą umowę pomiędzy Państwem a Lendo Polska (dalej „Umowa”) i reguluje on zasady korzystania przez Państwa z usług porównywania pożyczek oraz usług pośrednictwa kredytowego świadczonych przez Lendo Polska drogą elektroniczną (dalej „Usługi”) za pośrednictwem serwisu internetowego (dalej „Platforma Lendo Polska”) udostępnionego Państwu na Stronie Internetowej pod adresem: www.lendopolska.pl, jak również do korzystania przez Państwa ze Strony Internetowej. Wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu za pośrednictwem Strony Internetowej jest równoznaczne z zawarciem przez Państwa z Lendo Polska umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. W przypadku udzielenia Państwu pożyczki za pośrednictwem Platformy Lendo Polska przez jeden z banków albo jedną z instytucji pożyczkowych nie będących bankami, z którymi współpracujemy (dalej „Partnerzy”), to Partnerzy a nie Lendo Polska, staną się stroną zawartej z Państwem umowy kredytu albo pożyczki. Pełna lista Partnerów, z którymi współpracujemy dostępna jest tutaj: www.lendopolska.pl.

   Niniejszy Regulamin dostępny jest w każdym czasie pod adresem: www.lendopolska.pl/regulaminswiadczenia.

  2. Lendo Polska zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu jedynie w przypadku (i) istotnej zmiany w naszym modelu biznesowym albo zmiany okoliczności handlowych, (ii) zmiany sposobu, w jaki działamy, (iii) w odpowiedzi na zmiany przepisów prawa. Lendo Polska zmieni niniejszy Regulamin wyłącznie, jeżeli powyższe przypadki będą wymagały zmiany Regulaminu. Pomimo zmian, podlegają Państwo postanowieniom Regulaminu obowiązującego w czasie złożenia wniosku. Jeżeli postanowią Państwo skorzystać z naszych Usług ponownie, poinformujemy Państwa o zmianach niniejszego Regulaminu.
 3. Usługi świadczone przez Lendo Polska
  1. Lendo Polska świadczy następujące Usługi za pośrednictwem Platformy Lendo Polska:
   • usługa porównywania kredytów i pożyczek;
   • analiza Państwa danych osobowych w celu przekazania wniosku najbardziej odpowiedniemu Partnerowi;
   • pośredniczenie pomiędzy Państwem a naszymi Partnerami;
   • funkcja prezentowania ofert pożyczek oraz kredytów oraz funkcja przyjmowania ofert;
   • wysyłka powiadomień w sprawie postępu Państwa wniosków, otrzymanych ofert itp.;
   • ułatwianie komunikacji pomiędzy Państwem a Partnerami.
  2. Aby rozpocząć korzystanie z naszych Usług, należy kliknąć przycisk „Składam Wniosek” na naszej Stronie Internetowej. Państwa odpowiedzialnością jest zapewnienie, że informacje przedstawione we wniosku są prawidłowe i aktualne oraz niezwłoczne powiadomienie Lendo Polska w przypadku zmiany danych podanych w procesie składania Państwa wniosku. Każdy użytkownik może posiadać tylko jeden wniosek aktywny w danym momencie. Użytkownik może składać wnioski i zawierać umowy kredytu albo pożyczki jedynie w imieniu własnym na cele prywatne.
  3. Po wypełnieniu w całości wniosku, uzyskają Państwo dostęp do pełnej funkcjonalności Platformy Lendo Polska. Będą się Państwo mogli zalogować w dowolnym momencie do indywidualnego profilu umożliwiającego korzystanie z wybranych Usług (dalej „Profil”), poprzez użycie swoich danych do logowania oraz jednorazowego hasła („OTP”), które zostanie Państwu przesłane e-mailem lub SMSem po podaniu danych logowania. Są Państwo zobowiązani do zachowania swoich danych logowania do Profilu oraz OTP w poufności przez cały czas.
  4. Edycja wniosku jest możliwa po skontaktowaniu się z obsługą klienta za pośrednictwem email pod adresem: info@lendopolska.pl. Państwa obowiązkiem jest zapewnienia, że dane powiązane z Państwa wnioskiem, w szczególności adres e-mail oraz numer telefonu, są prawidłowe oraz w każdym czasie aktualne.
  5. Poprzez złożenie wniosku potwierdzają Państwo, że mają ukończone 18 lat, oraz że posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, umożliwiającą zawarcie wiążącej Umowy. Potwierdzają Państwo także, że jesteście obywatelem polskim, zamieszkałym i zatrudnionym w Polsce. Możemy też prosić Państwa o informację, czy jesteście osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne lub członkiem ich rodzin (tj. małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z taką osobą, dzieckiem lub rodzicem takiej osoby).
  6. W celu potwierdzenia złożenia wniosku, otrzymają Państwo OTP, które będzie musiało zostać wprowadzone w celu skutecznego złożenia wniosku.
  7. Lendo Polska nie pobiera od konsumentów wynagrodzenia za świadczone usługi, lecz działa w oparciu o wynagrodzenie otrzymane od Partnerów. Państwa decyzja o skorzystaniu z Platformy Lendo Polska w celu znalezienia odpowiedniej oferty pożyczki albo kredytu, zamiast skontaktowania się bezpośrednio z Partnerem, nie wpłynie na koszty pożyczek udzielanych przez naszych Partnerów. Kwoty oraz koszty udzielonych pożyczek zostały zdefiniowane przez naszych Partnerów, w związku z czym Lendo Polska nie podejmuje żadnych decyzji o tym, czy udzielona zostanie pożyczka albo kredyt, ani decyzji o poziomie oprocentowania czy innych warunkach pożyczki albo kredytu. Udzielenie pożyczek albo kredytu podlega warunkom oraz politykom Partnerów.
  8. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia albo usunięcia Państwa wniosku, zawieszenia lub deaktywowania Państwa Profilu lub możliwości korzystania z Platformy Lendo Polska jedynie w następujących przypadkach:
   • w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że przedstawili Państwo niewłaściwe albo nieprawdziwe dane;
   • jeżeli Lendo Polska ustali w oparciu o uzasadnione podstawy, że uzupełniając dane we wniosku podawali się Państwo za inną osobę;
   • jeżeli usiłują Państwo korzystać z Platformy Lendo Polska w nieuczciwy sposób albo jeżeli korzystają Państwo z Platformy Lendo Polska dla nielegalnych celów albo jeżeli, korzystając z Platformy Lendo Polska, podają Państwo bezprawne, szkalujące, obraźliwe albo w inny sposób niewłaściwe treści;
   • jeżeli naruszają Państwo albo usiłują naruszać zabezpieczenia oprogramowania Lendo Polska, w tym poprzez logowanie do serwera, do którego nie mają Państwo dostępu albo też, gdy sprawdzają Państwo podatność systemów i sieci na ataki;
   • jeżeli redystrybuują Państwo, dekompilują, używają inżynierii wstecznej, publikują albo kopiują oprogramowanie Lendo Polska albo narzędzia zapewnione na Platformie Lendo Polska;
   • jeżeli naruszają Państwo prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej albo prawo do prywatności.
  9. Mają Państwo prawo odwołać się od decyzji Lendo Polska o zawieszeniu albo deaktywowaniu Państwa Profilu poprzez skontaktowanie się z nami za pośrednictwem wskazanego wyżej adresu e-mail.
  10. Lendo Polska zastrzega sobie prawo do tymczasowych przerw w dostępie do Usług lub Strony Internetowej z ważnych przyczyn, w szczególności z uwagi na konserwację oraz prace modernizacyjne albo problemy techniczne. W przypadku problemów technicznych, Lendo Polska zobowiązuje się rozwiązać je w terminie możliwie najkrótszym.
  11. Zgodnie z Polityką Prywatności https://www.lendopolska.pl/polityka-prywatnosci Lendo Polska, możemy przesyłać Państwu informacje handlowe oraz materiały reklamowe (w szczególności na Państwa adres e-mail albo numer telefonu) w oparciu o nasz uzasadniony interes w zakresie marketingu bezpośredniego naszych produktów albo usług oraz z zastrzeżeniem dodatkowej zgody, o ile będzie miała zastosowanie. Mogą Państwo cofnąć wspomnianą zgodę albo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych dla celów marketingowych w dowolnym czasie, poprzez przesłanie odpowiedniej prośby na wskazany powyżej adres e-mail Lendo Polska: info@lendopolska.pl
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy oraz do rozwiązania Umowy
  1. Umowa może zostać przez Państwa rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym czasie, poprzez złożenie takiej dyspozycji w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez przesłanie na adres e-mail info@lendopolska.pl prośby o usunięcie przez Lendo Polska Państwa wniosku.
  2. Pomimo usunięcia wniosku, Lendo Polska może posiadać prawny obowiązek albo uzasadniony interes w zachowaniu określonych danych osobowych podanych przez Państwa. Aby uzyskać więcej informacji na temat okresów retencji Państwa danych, jakie mogą mieć zastosowanie pomimo rozwiązania z Państwem Umowy, prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. https://www.lendopolska.pl/polityka-prywatnosci
  3. Rozwiązanie Umowy z Lendo Polska nie wpływa na ważność Państwa ewentualnych umów zawartych z naszymi Partnerami za pośrednictwem Platformy Lendo Polska.
  4. Jako konsumentowi, przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od Umowy z Lendo Polska w ciągu 14 dni od zaakceptowania niniejszego Regulaminu, bez podawania przyczyn odstąpienia. W takim przypadku, Umowa uważana będzie za niezawartą. W celu wykonania prawa do odstąpienia, mogą Państwo, lecz nie muszą, skorzystać z następującego formularza:
   Do: Lendo sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Postępu 14 (02-676 Warszawa), Polska. Niniejszym informuję, że odstępuję od mojej umowy z Lendo z dnia: [•].

   Imię i nazwisko: [•]
   Adres: [•]
   Data: [•]
 5. Procedura reklamacyjna
  1. Jeżeli są Państwo niezadowoleni z Usług świadczonych przez Lendo Polska albo jeżeli napotkają Państwo jakikolwiek problem z funkcjonowaniem Strony Internetowej, mogą Państwo złożyć reklamację na piśmie lub w formie elektronicznej poprzez skontaktowanie się z naszym zespołem obsługi klienta za pośrednictwem email na adres: info@lendopolska.pl. Państwa reklamacja powinna zawierać opis napotkanych problemów oraz preferowane rozwiązanie problemu. Nasza odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na piśmie albo, na Państwa wniosek, e-mailem na adres z jakiego przesłano reklamację lub na jakikolwiek inny adres wskazany przez Państwa.
  2. Państwa reklamacja zostanie rozpatrzona w możliwie najkrótszym terminie, zaś w żadnym wypadku nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Lendo Polska.
  3. Jednocześnie informujemy, że Lendo Polska odpowiada za rozpatrywanie skarg jedynie w odniesieniu do Usług świadczonych przez Lendo Polska. Obejmują one np.: problemy techniczne z funkcjonowaniem Platformy Lendo Polska czy Strony Internetowej. Jeżeli Państwa reklamacja dotyczy produktów albo usług świadczonych przez naszych Partnerów, za obsługę Państwa reklamacji odpowiadać będzie odpowiedni Partner, w oparciu o jego własne polityki lub regulaminy. Jeżeli jakiekolwiek takie roszczenia zostaną skierowane do Lendo Polska, poinformujemy Państwa o konieczności złożenia reklamacji bezpośrednio do Partnera, do którego usług odnosi się reklamacja.
  4. W przypadku, gdy Państwa reklamacja nie zostanie wzięta pod uwagę albo w przypadku odpowiedzi negatywnej, są Państwo uprawnieni do złożenia skargi do Rzecznika Finansowego.
 6. Licencja
  1. Przyjmują Państwo do wiadomości, że Lendo Polska jest jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich do oprogramowania oraz innych utworów udostępnionych Państwu poprzez Platformę Lendo Polska („Materiały Objęte Prawami Autorskimi”).
  2. Lendo Polska niniejszym udziela Państwu niewyłącznej, nieprzenoszalnej, wolnej od opłat licencji, ważnej przez okres ważności Państwa wniosku złożonego za pośrednictwem Platformy Lendo Polska, na korzystanie z Materiałów Objętych Prawami Autorskimi udostępnionych poprzez Platformę Lendo Polska dla celów niekomercyjnych i jedynie do wyświetlania zawartości Platformy Lendo Polska oraz Strony Internetowej w celu umożliwienia interakcji z Platformą Lendo Polska oraz Stroną Internetową (w szczególności w celu umożliwienia Państwu korzystania z Usług).
  3. Nie są Państwo uprawnieni do:
   • usiłowania dokonywania jakichkolwiek zmian w Materiałach Objętych Prawami Autorskimi,
   • modyfikowania, dystrybuowania, stosowania inżynierii wstecznej, dzielenia się, powielania, kopiowania, udzielania dalszych licencji, dokonywania zmian ani w jakikolwiek inny sposób ingerowania w Materiały Objęte Prawami Autorskimi.
 7. Państwa relacje z Partnerami
  1. Lendo Polska działa jako pośrednik kredytowy oraz umożliwia zawarcie umów pożyczki pomiędzy Państwem a Partnerami za pośrednictwem Platformy Lendo Polska. Oznacza to, że Lendo Polska nie odpowiada za podejmowanie decyzji o udzieleniu kredytu w imieniu Partnerów ani za przeprowadzanie końcowej oceny zdolności kredytowej czy oceny ryzyka w imieniu Partnerów.
  2. Poprzez zawarcie umowy pożyczki z Partnerem, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie polityk oraz ogólnych warunków świadczenia usług przez danego Partnera.
  3. Partnerzy to samodzielni administratorzy danych, którzy odpowiadają za zapewnienie legalności przetwarzania danych oraz zabezpieczenie Państwa danych osobowych. Udostępniamy Państwa dane osobowe wybranym Partnerom zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności. W kwestii przetwarzania danych przez Partnerów, prosimy o zapoznanie się z ich politykami i regulaminami. Lendo Polska nie odpowiada za niezgodne z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Partnerów.
  4. Lendo Polska nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń, które mogą wynikać z albo w związku z jakimikolwiek umowami zawartymi pomiędzy Państwem a Partnerami.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana za nieważną albo bezskuteczną, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostaną w pełni ważne, zaś bezskuteczne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem odzwierciedlającym Państwa oraz nasze intencje w możliwie najbliższym kontekście. Jeżeli którakolwiek ze stron nie będzie mogła wykonać jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu, nie stanowi to zrzeczenia się przez nią jej prawa do dokonania tego w późniejszym terminie.
  2. Minimalne wymogi techniczne do korzystania z Platformy Lendo Polska oraz ze Strony Internetowej to: (i) połączenie z Internetem; (ii) najbardziej aktualna wersja jednej z następujących przeglądarek z umożliwioną obsługą cookies oraz Java Script: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Apple Safari; (iii) ważny adres e-mail; (iv) ważny numer telefonu komórkowego.
  3. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory albo konflikty, jakie mogą wyniknąć z lub w związku z niniejszym Regulaminem, strony będą rozstrzygać polubownie. Jako konsument zamieszkały w EOG, mają Państwo możliwość skorzystania z systemu Internetowego Rozstrzygania Sporów Komisji Europejskiej, dostępnego pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL . W celu uzyskania dodatkowych informacji, mogą Państwo również odwiedzić stronę internetową Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednocześnie informujemy, że są Państwo także uprawnieni do złożenia skargi do Miejskiego Rzecznika Konsumentów albo Powiatowego Rzecznika Konsumentów, których dane można znaleźć pod adresem: https://uokik.gov.pl/pomoc.php .
  4. Wszelkie spory wynikłe z albo w związku z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez właściwe sądy powszechne Rzeczpospolitej Polskiej.
  5. Niniejszy Regulamin stanowi pełne i wyłączne oświadczenie dotyczące wzajemnego porozumienia stron i ma pierwszeństwo przed wszelkimi wcześniejszymi pisemnymi lub ustnymi uzgodnieniami odnoszącymi się do przedmiotu Regulaminu. W razie jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy Regulaminem a innymi dodatkowymi postanowieniami, warunkami czy zasadami opublikowanymi przez Lendo Polska, niniejszy Regulamin jest wiążący, o ile nie wskazano inaczej. Językiem komunikacji pomiędzy Państwem a Lendo Polska jest język polski.
  6. Regulamin obowiązuje od dnia 6 marca 2019 r. Ostatnia zmiana Regulaminu: 25.02.2020 r.

Regulamin Lendo Polska w formacie PDF