Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka jest relatywnie nową instytucją, która do polskiego systemu prawnego została wprowadzona dopiero w 2009 roku. Regulacja ta ma na celu oddłużenie osób fizycznych, które z przyczyn niezależnych od ich działań nie są w stanie regulować swoich zobowiązań finansowych. Z czym jednak wiąże się ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Cel upadłości konsumenckiej

Naczelnym celem upadłości konsumenckiej jest oddłużanie osób fizycznych. Upadłość konsumencka ma doprowadzić do sytuacji, w której osoba zadłużona w całości lub w części ureguluje swoje zobowiązania finansowe.

Co istotne, po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej możliwe jest umorzenie części zobowiązań wobec wierzycieli.

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłości konsumenckiej nie może ogłosić osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą. Ubiegać się o nią może osoba niewypłacalna, której całkowite dochody uniemożliwiają pokrycie zobowiązań finansowych oraz wydatków ponoszonych w sprawach związanych z życiem codziennym. Istotne jednak, że niewypłacalność konsumenta nie może być spowodowana jego umyślnym działaniem lub rażącym niedbalstwem.

Oznacza to, że sytuacja ta nie może być zawiniona i musi być efektem zdarzeń niezależnych od dłużnika. Takimi zdarzeniami jest np. nagła utrata zdolności do zarobkowania, ciężka choroba członka rodziny, czy też śmierć małżonka.

Kto ogłasza upadłość?

Organem właściwym do ogłoszenia upadłości konsumenckiej jest sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może złożyć zarówno sama osoba zadłużona, jak i także jej wierzyciele. Do wniosku powinno zostać złożone wyjaśnienie opisujące okoliczności, które doprowadziły do niemożności regulowania zadłużenia. Ponadto, wraz z wnioskiem należy ujawnić wszystkie składniki majątku, wskazać wszystkich wierzycieli oraz określić wysokość całkowitego zadłużenia.

Należy też przedłożyć szereg dokumentów potwierdzających aktualny stan rzeczy, w tym np. umowy kredytowe, akt zgonu współmałżonka, dokumentację poświadczającą przebytą chorobę, itp.

Co po ogłoszeniu upadłości?

Jeżeli sąd pozytywnie przychyli się do wniosku upadłościowego, wnioskodawca powinien przekazać wyznaczonemu syndykowi cały swój majątek – w tym również posiadane nieruchomości (tzw. masa upadłościowa). Cały majątek zostanie spieniężony przez syndyka, a otrzymane w ten sposób środki będą przeznaczone na spłatę części zobowiązań oraz kosztów postępowania sądowego.

Należy tu wskazać, że osoba ogłaszająca upadłość nie pozostanie całkowicie pozbawiona środków do życia. Środki uzyskane ze spieniężenia masy upadłościowej będą jej przekazane w kwocie stanowiącej równowartość przeciętnego kosztu wynajmu lokalu mieszkaniowego za okres 12 miesięcy.

Ogłoszenie planu naprawczego

Kolejnym etapem po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej jest ustalenie przez sąd planu spłaty zobowiązań. Plan ten ustala się maksymalnie na okres trzech lat, podczas których dłużnik zobowiązany zostaje do comiesięcznego regulowania swoich należności wobec wierzycieli. Dłużnik zobligowany jest także do corocznego składania sprawozdania z realizacji niniejszego planu. W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od dłużnika realizacja planu stała się niemożliwa, sąd może go dostosować do możliwości finansowych dłużnika (w tym wraz z wydłużeniem okresu spłaty).

Analogicznie, jeżeli sytuacja dłużnika ulegnie poprawie, jego wierzyciele mają prawo wystąpienia do sądu z wnioskiem o przyspieszenie spłaty zaległości.

Jakie są konsekwencje złożenia wniosku o upadłość konsumencką?

Złożenie wniosku o upadłość konsumencką powinno być traktowane jako ostateczne wyjście z sytuacji. Wniosek ten może być złożony jedynie raz na okres 10 lat, w związku z czym - w przypadku jego odrzucenia – dopiero po tym okresie możliwe będzie ponownie ubieganie się o ogłoszenie upadłości.

Należy mieć też świadomość, że ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z uratą całego majątku. Jednocześnie jednak jego utrata pozwala na odzyskanie stabilizacji finansowej i ponowne przejęcie kontroli nad swoimi finansami. Mimo powyższego, upadłość konsumencką powinno traktować się jako rozwiązanie ostateczne.

Pamiętaj o doborze odpowiedniego kredytu

Aby zminimalizować ryzyko związane z koniecznością ogłoszenia upadłości konsumenckiej, należy już zawczasu postawić na bezpieczny, niedrogi i korzystny kredyt.

Dzięki Lendo Polska możliwy będzie wybór kredytu idealnie dostosowanego do możliwości osoby zaciągających zobowiązanie, a regularna spłata okaże się realna również w przypadku wystąpienia czynników losowych.

Upadłość konsumencka – oddłużenie swoim majątkiem

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej pozwoli dłużnikowi na spłatę jego zobowiązań i uregulowanie długów. W wyjątkowych okolicznościach sąd może nawet umorzyć część zadłużenia.

Należy jednak pamiętać, że upadłość konsumencka wiąże się z utratą wszystkich składników majątku i powinna być traktowana jako ostateczny sposób na uregulowanie zobowiązań finansowych.

Często zadawane pytania & odpowiedzi

To nie Lendo Polska ustala wysokość oprocentowania tylko banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Lendo Polska współpracuje.

Każdy bank oraz instytucja pożyczkowa rozpatruje Twój wniosek indywidualnie i zaproponuje Ci wysokość oprocentowania, opartą na analizie Twojej historii kredytowej, a także na wewnętrznych ocenach ryzyka związanego z Twoją zdolnością spłaty i ryzyka kredytowego ponoszonego przez banki i instytucje pożyczkowe.

Wysokość odsetek jest różna w zależności od banku i instytucji finansowej oraz tego, kto występuje o pożyczkę. Dlatego trzeba koniecznie sprawdzić ofertę możliwie największej liczby banków i pożyczkodawców, żeby znaleźć ofertę właśnie dla siebie.

WAŻNE: Żeby się dowiedzieć jakie oprocentowanie mogą Ci zaproponować banki i instytucje kredytowe musisz wysłać wniosek o pożyczkę.

W Lendo Polska możesz wystąpić o pożyczkę w wysokości od 1000 do 60 000 PLN.

Partnerzy współpracujący z Lendo Polska przeanalizują Twój wniosek, żeby zorientować się w Twojej sytuacji finansowej i ocenić Twoją przyszłą zdolność do spłaty pożyczki. Na tej podstawie określą, ile możesz pożyczyć i na jakich warunkach.

Zazwyczaj można obniżyć koszty pożyczki i kredytu stosując konsolidację wielu pożyczek w jedną.

Korzystając z pośrednictwa Lendo Polska możesz wystąpić z wnioskiem o pożyczkę w takiej wysokości, żeby pokryła obecne pożyczki i kredyty. Jeżeli partnerzy współpracujący z Lendo Polska zaoferują Ci pożyczkę w takiej wysokości, będziesz mógł samodzielnie spłacić stare pożyczki i kredyty.

W zależności od banków czy instytucji pożyczkowych czas oczekiwania na pieniądze może być różny.

Mniejsze kwoty są zazwyczaj dostępne szybciej.

Niektórzy z naszych partnerów oferują pożyczki osobom bez wiarygodności kredytowej, ale to oni przeprowadzają indywidualną ocenę każdego przypadku Klienta i Lendo Polska nie ma na to żadnego wpływu.

Możesz spłacić pożyczkę w dowolnym terminie.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o procesie spłaty i ewentualnych kosztach skontaktuj się bezpośrednio z pożyczkodawcą.

Możesz sam wybrać okres spłaty, od 3 miesięcy do 7 lat

 • Wybierz interesującą Cię kwotę oraz okres spłaty kredytu
 • Wypełnij kolejne pola wnioski
 • Po wysłaniu wniosku, zostaniesz poproszony o wpisanie na stronie otrzymanego kodu z sms
 • Po weryfikacji Twoich danych, nasi partnerzy złożą Tobie realną ofertę pożyczki/kredytu (pierwsze oferty są widoczne w ciągu kilku minut) maksymalnie do 24h
 • Spośród wszystkich ofert wybierz najlepszą, wedle własnych preferencji
 • Zostaniesz przekierowany na stronę pożyczkodawcy/kredytodawcy aby potwierdzić podane dane, zapoznać się z umową oraz sfinalizować wypłatę środków

Nasi partnerzy posiadają różne kryteria do przyznania pożyczki, natomiast głównymi warunkami są:

 • obywatelstwo polskie
 • ważny dowód osobisty
 • stały dochód
 • wiek od 18 do 80 lat
 • własny rachunek bankowy w banku zarejestrowanym na terenie polski
 • odpowiednia zdolność kredytowa
 • brak negatywnych wpisów w bazach BIK

Wystarczy, że wypełnisz wniosek a twój profil zostanie utworzony automatycznie. Będziesz mógł/mogła zalogować się do niego w dowolnym momencie poprzez kliknięcie przycisku "zaloguj się" na stronie głównej.